Všeobecné podmínky zapůjčení obytných vozů:

 • pro zapůjčení obytného vozu je nutné vlastnit řidičský průkaz skupiny B, plus ještě jeden doklad o totožnosti (OP nebo pas).
 • nájemce musí dovršit věk 21 let.
 • pronajatý obytný vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě.
 • nájemce zodpovídá za případné vzniklé škody na obytném voze v plné výši.
 • zákaz jakýchkoliv úprav na obytných vozech (reklamní samolepky, šroubování, vrtání, atd…)
 • před zapůjčením obytného auta požadujeme vratnou kauci 20000,-, která bude po vrácení obytného vozu bez známek poškození vrácena v plné výši nájemci. V případě poškození, silného znečištění, nevyčištění odpadní nádrže,  nevylití sekrementů a kufříku k tomu určeného, apod. je z vratné kauce hrazena poměrná částka k opravě, či vyčištění vozu. Částku určuje výhradně pronajímatel.
 • při předčasném ukončení pronájmu obytného auta se nájemné nevrací
 • minimální doba pronájmu je 2 dny, v letní sezoně (od 1.června do 30.září) 7 dní, při pronájmu na kratší dobu je účtován poplatek 1500Kč
 • limit na jeden den pronájmu činí 300km, za každý další kilometr účtujeme 6,- včetně dph
 • v případě havárie nebo poruchy neprodleně kontaktujte pronajímatele.
 • všechna vozidla jsou pojištěna proti havárii, vandalismu se spoluúčastí nájemce 10% nebo 15% (podle typu auta), min. 10 000Kč nebo 15 000Kč

Předání a vrácení obytného vozu:

obytný vůz se předává a vrací ve stavu čistém a vždy s plnou nádrží pohonných hmot.

Na přání zákazníka lze provést úklid vozu za poplatek 1500,-Kč v interiéru.

Obytný vůz pronajímatel předává včetně 1 ks plynové lahve 10, plné nádrže pitné vody, chemie do toalety, prázdné odpadní nádrže, doplnění provozních kapalin. Zapůjčení druhé plné plynové lahve za poplatek 1000Kč.

obytný vůz nájemce vrací s vyprázdněnou toaletní nádrží ( v opačném případě účtujeme poplatek 1000Kč)

V případě, že nájemce použije povinnou výbavu obytného vozu ( lékárničku, hasicí přístroj či sadu pro opravu defektu pneumatiky, je-li touto sadou obytný vůz vybaven ), je povinen tuto výbavu dokoupit.

Obytný vůz nájemce přebírá první den nájmu v rozmezí od 8 do 10 hodin na adrese :Na Hrázkách 1011/3, Ostrava-Radvanice, Ostrava, PSČ :716 00, není-li stanoveno po vzájemné dohodě jinak; a vrací poslední den nájmu v rozmezí od 16 do 18 hodin na téže adrese (v období zimního času do 16 hodin), není-li stanoveno po vzájemné dohodě jinak. V případě, že nájemce požaduje službu následného vyčištění vozu od pronajímatele, sdělí tuto skutečnost pronajímateli při převzetí vozu.

Předání obytného auta nájemci a seznámení s jeho provozem trvá cca 30 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného auta od nájemce.

Obytný vůz je nekuřácký !!!!! při znečištění kouřem bude účtováno vyčištění vozu a pokuta ve výši 5 000,- Kč Zákaz vstupu zvířatům a domácím mazlíčkům!

Platební podmínky:

 • 3 pracovní dny po rezervaci obytného auta je nutné zaplatit 30% z celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, která vám bude zaslána mailem, po tuto dobu je obytný automobil pro vás rezervován.
 • doplatek nájemného je nutné uhradit 30 dnů před převzetím obytného auta na základě 2. doplatkové faktury
 • v případě neuhrazení faktur v pronajímatelem stanovený datum splatnosti je rezervace obytného auta zrušena a nájemce nemá nárok na vrácení 30% zálohy
 • vratná kauce je nutná zaplatit hotově před převzetím, nebo převodem na náš účet platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím obytného auta.
 • při vracení obytného auta mimo pracovní den účtujeme jednorázový poplatek 500Kč

Storno poplatky:

 • 30 a více dní před termínem: 30% z celkové částky nájemného
 • 14 až 30 dní před termínem: 50% z celkové částky nájemného
 • 13 až 7 dní před termínem: 70% z celkové částky nájemného
 • 6 a méně dní před termínem: 90% z celkové částky nájemného

Standartní vybavení našich obytných vozů

 • povinná výbava (trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta, hasicí přístroj)
 • vyrovnávací klíny
 • Stabilizační nohy
 • kempingový nábytek (skládací stůl + 4 křesla)
 • kompletní vybavení kuchyně
 • prostěradla (peřiny, polštáře a povlečení je nutné si vzít vlastní )

po dohodě lze lůžkoviny zapůjčit za poplatek 1000 kč na celý vůz.

 • propojovací kabel včetně redukcí
 • hadice na vodu
 • markýza (kromě vozu Menfys Van)
 • nosič jízdních kol
 • v zimních měsících zimní pneumatiky a sněhové řetězy

 

“NÁJEMCE STVRZUJE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI PŮJČENÍ OBYTNÉHO VOZU  OD Fa Pejas s.r.o. – Jan Šrámek IČ: 08885583 PODPISEM SMLOUVY O PRONÁJMU”

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nájem osobních automobilů

  1. Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v nájemní smlouvě uvedené, se řídí ust. Par. 663 a násl., příp. ust. par. 721 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
  2. Předmět a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě.
  3. Nájemce bere dále na vědomí, že předmět nájmu je havarijně pojištěn pro území ČR a Evropu. Nájemce se zavazuje nahradit pronajímateli škodu vzniklou na předmětu nájmu a to i odcizením, která nebude zcela, nebo z části kryta plněním pojišťovny. Škodu do výše 5.000,- Kč hradí nájemce vždy. V případě větší škody hradí nájemce vždy spoluúčast sjednanou pojišťovnou která činí 5-15% ( 5 000,- Kč- 10 000,- Kč) dle typu zapůjčeného vozidla
  4. Nájemce je povinen při vyzvednutí vozidla složit vratnou zálohu ve výši 2 000,- Kč – 20 000,- Kč dle typu vozidla.
  5. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání vozidla. Nájemce se zavazuje používat při provozu vozidla jen předepsané pohonné hmoty, jiné náplně a huštění pneumatik předepsané výrobcem vozidla. Nájemce se zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu vozidla, nebo ho jakkoliv upravovat, doplňovat, či pozměňovat. V případě porušení je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.
  6. U měsíčních pronájmu je bezplatný limit stanoven na 5 000 km. Každý další 1km nad tento limit je zpoplatněn částkou 5,- Kč
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jiného. Spotřebované pohonné hmoty i další provozní náplně a kapaliny, hradí vždy nájemce ze svých vlastních finančních prostředků.
  1. Dojde-li v průběhu nájmu k poruše či nehodě, může být v průběhu nájmu odstraněna jen v odborném servise se souhlasem pronajímatele. Náklady na její odstranění, nejvýše do částky 1.000,- Kč může nájemce zaplatit se souhlasem pronajímatele. Jakoukoliv poruchu či škodu na vozidle je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.
  2. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje přistavit náhradní vozidlo nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nájemce nahlásil poruchu vozidla.
 • Každou škodu na vozidle, dopravní nehodu, odcizení vozidla, živelnou událost na voze, či poškození vozu vandalstvím, je nájemce vždy povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli vozidla a orgánům policie ČR.
  1. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu musí být po ukončení jízdy, nebo jeho odstavení vždy uzamčen. V opačném případě se má vždy za to, že nájemce vzniklou škodu spoluzavinil.
  2. Při vrácení předmětu nájmu, bude provedeno vyúčtování ceny za pronájem a případných sankcí za porušení nájemní smlouvy a těchto podmínek.
 • Nájemce převzal předmět nájmu ve vyčištěném stavu a bere na vědomí, že ve vozidle je přísný zákaz kouření pod pokutou 2 000,- kč. V případě vrácení vozidla v znečištěném stavu, nebo zda li kouřil ve vozidle je povinen uhradit poplatek 500,- Kč za vyčištění vozidla a jeho interiéru. V případě silného znečištění vozidla je účtováno 1 000,- Kč.
 1. V případě defektu, nebo poškození pneumatiky je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady na opravu, či pořízení nové věci, není li oprava poškozené věci technicky možná.
 2. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluvené době a ve smluveném čase, pokud nebylo předání předmětu nájmu, dopředu domluveno s pronajímatelem vozidla jinak.
 3. V případě dlouhodobého nájmu, je předem splatné nájemné za prvních 30 dnů. Nájemné za další období, bude pronajímatel nájemci vždy účtovat za každých 30 dnů předem v hotovosti, pokud nebude fakturace dohodnutá bankovním převodem. Pokud nájemce chce vrátit předmět nájmu před stanoveným termínem, který je daný sjednanou nájemní smlouvou, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nespotřebovaného nájemného.
 4. Vozidlo se vždy vrací s plnou nádrží a kompletně vyčištěným interiérem.