Přívěsný vozík

Od 100.00  - 300.00  Cena

Hmotnost: 140,0 kg
Výška: 90,0 cm
Šířka: 165,0 cm
Hloubka: 3,10 m

 

Víkendové a sváteční termíny, stejně tak vyzvednutí mimo pracovní dobu (8-16hod) je zpoplatněno 250,- Kč

 

Ceny na základě dnePřívěsný vozík
1 - 3 dny: 300.00  / Den
4 - 7 dny: 200.00  / Den
8 - 14 dny: 150.00  / Den
15 - 31 dny: 100.00  / Den
Ceny na základě hodin

80.00  / za hodinu

Datum a čas vyzvednutí
Datum a čas odevzdání

Jméno

Příjmení

Email

Telefon

Zpráva

Kategorie:

Popis

Přívěs je v nebrzděném provedení. Má celkovou hmotnost 750 kg, užitečné zatížení je 610 kg. Ložná plocha je 2060 mm x 1250 mm x 350 mm. Přívěs má masivní oj ve tvaru V, značkové nebrzděné nápravy AL-KO KOBER nebo Knott, 13″ kola, elegantní hliníkové sloupky, 350 mm vysoké bočnice z pozinkovaného plechu a protiskluzovou podlahu. Schválená rychlost je 130 km / h. Přívěs má 4x kotvicí úchyt v podlaze.

Všeobecné obchodní podmínky pro nájem osobních automobilů

  1. Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v nájemní smlouvě uvedené, se řídí ust. Par. 663 a násl., příp. ust. par. 721 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
  2. Předmět a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě.
  3. Nájemce bere dále na vědomí, že předmět nájmu je havarijně pojištěn pro území ČR a Evropu. Nájemce se zavazuje nahradit pronajímateli škodu vzniklou na předmětu nájmu a to i odcizením, která nebude zcela, nebo z části kryta plněním pojišťovny. Škodu do výše 5.000,- Kč hradí nájemce vždy. V případě větší škody hradí nájemce vždy spoluúčast sjednanou pojišťovnou která činí 5-15% ( 5 000,- Kč- 10 000,- Kč) dle typu zapůjčeného vozidla
  4. Nájemce je povinen při vyzvednutí vozidla složit vratnou zálohu ve výši 2 000,- Kč – 20 000,- Kč dle typu vozidla.
  5. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání vozidla. Nájemce se zavazuje používat při provozu vozidla jen předepsané pohonné hmoty, jiné náplně a huštění pneumatik předepsané výrobcem vozidla. Nájemce se zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu vozidla, nebo ho jakkoliv upravovat, doplňovat, či pozměňovat. V případě porušení je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jiného. Spotřebované pohonné hmoty i další provozní náplně a kapaliny, hradí vždy nájemce ze svých vlastních finančních prostředků.
  1. Dojde-li v průběhu nájmu k poruše či nehodě, může být v průběhu nájmu odstraněna jen v odborném servise se souhlasem pronajímatele. Náklady na její odstranění, nejvýše do částky 1.000,- Kč může nájemce zaplatit se souhlasem pronajímatele. Jakoukoliv poruchu či škodu na vozidle je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.
  2. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje přistavit náhradní vozidlo nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nájemce nahlásil poruchu vozidla.
 • Každou škodu na vozidle, dopravní nehodu, odcizení vozidla, živelnou událost na voze, či poškození vozu vandalstvím, je nájemce vždy povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli vozidla a orgánům policie ČR.
  1. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu musí být po ukončení jízdy, nebo jeho odstavení vždy uzamčen. V opačném případě se má vždy za to, že nájemce vzniklou škodu spoluzavinil.
  2. Při vrácení předmětu nájmu, bude provedeno vyúčtování ceny za pronájem a případných sankcí za porušení nájemní smlouvy a těchto podmínek.
 • Nájemce převzal předmět nájmu ve vyčištěném stavu a bere na vědomí, že ve vozidle je přísný zákaz kouření pod pokutou 2 000,- kč. V případě vrácení vozidla v znečištěném stavu, nebo zda li kouřil ve vozidle je povinen uhradit poplatek 500,- Kč za vyčištění vozidla a jeho interiéru. V případě silného znečištění vozidla je účtováno 1 000,- Kč.
 1. V případě defektu, nebo poškození pneumatiky je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady na opravu, či pořízení nové věci, není li oprava poškozené věci technicky možná.
 2. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluvené době a ve smluveném čase, pokud nebylo předání předmětu nájmu, dopředu domluveno s pronajímatelem vozidla jinak.
 3. V případě dlouhodobého nájmu, je předem splatné nájemné za prvních 30 dnů. Nájemné za další období, bude pronajímatel nájemci vždy účtovat za každých 30 dnů předem v hotovosti, pokud nebude fakturace dohodnutá bankovním převodem. Pokud nájemce chce vrátit předmět nájmu před stanoveným termínem, který je daný sjednanou nájemní smlouvou, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nespotřebovaného nájemného.
 4. Vozidlo se vždy vrací s plnou nádrží a kompletně vyčištěným interiérem.